Privatumo politika

1.  Bendrosios nuostatos

Privatumo nuostatos nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis interneto platformoje www.epublisher-platform.eu tvarkomi interneto platformos vartotojų (toliau – vartotojų) asmens duomenys.

Interneto platformoje www.epublisher-platform.eu pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis šių Nuostatų, ES Duomenų apsaugos direktyvos, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

www.epublisher-platform.eu pripažįsta ir gerbia kiekvieno šios platformos vartotojo konstitucinę teisę į privatumą.

www.epublisher-platform.eu turi teisę rinkti ir panaudoti lankytojų asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, elektroninio pašto adresą bei kitą platformos www.epublisher-platform.eu registracijos formoje nurodytą informaciją) išimtinai šiais tikslais:

  • vartotojams identifikuoti (vartotojo paskyrai sukurti bei patvirtinti komentavimo galimybę);
  • publikuoti vartotojų kūrinius;
  • statistinei analizei atlikti, siekiant optimizuoti ir/ arba patikrinti (audituoti) www.epublisher-platform.eu veiklą.

www.epublisher-platform.eu lankytojų asmens duomenys teikiami trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.

3. Trečiųjų šalių tinklalapiai

 www.epublisher-platform.eu neatsako už vartotojų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. www.epublisher-platform.eu neatsako už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos vartotojai patenka per www.epublisher-platform.eu  esančias nuorodas.

4. Asmens duomenų saugumas

Tvarkydamas Jūsų asmens duomenis, www.epublisher-platform.eu naudojasi saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.

5. Sutikimas

Pateikdami savo asmens duomenis interneto platformai www.epublisher-platform.eu, Jūs sutinkate, kad šie duomenys būtų tvarkomi laikantis šių išvardintų sąlygų. 

6. Sąlygų keitimas

www.epublisher-platform.eu turi teisę iš dalies arba pilnai keisti šias Sąlygas pranešdami apie tai portale www.epublisher-platform.eu arba pranešdami vartotojams jų nurodytu elektroniniu pašto adresu.

7. Baigiamosios nuostatos

Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi kilę ginčai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

Grįžti