Hankkeen kuvaus

ePublisher-hankkeen ajatus on lähtöisin kahdesta erittäin onnistuneesta hankkeesta, jotka toteutettiin muutama vuosi sitten. Näissä hankkeissa keskityttiin kehittämään vieraan kielen oppimistyökaluja hyödyntämällä päämenetelminä runon luomista ja kääntämistä.

ePublisher-hankkeessa pyritään siirtämään ajatuksia innovatiivisista tavoista luoda ja julkaista runoutta toisen kohderyhmän kesken. Näitä kohderyhmiä ovat esimerkiksi ammatti- ja harrastelijarunoilijat sekä kulttuurin ja taiteen aloilla työskentelevät paikalliset viranomaiset ja kansalaisjärjestöt. ePublisher-hankkeessa aikaisempien hankkeiden aikana luotuja tuotoksia sovelletaan toisessa yhteydessä ja toiselle kohderyhmälle, minkä lisäksi kehitetään uusia innovatiivisia työkaluja (verkkopelejä, verkossa sijaitseva runoalusta, verkkokirjasto) runojen luomiseen ja esittämiseen sekä ylläpidetään hanketulosten kestävyyttä.

Tarve luoda ja toteuttaa ePublisher-hanke sai alkunsa runouden tilanteesta nykypäivänä. Modernissa yhteiskunnassa runous on menettänyt sille ominaisen elinvoiman, joka on muokannut ihmiskuntaa kautta sivilisaatioiden. Toisaalta se osuus suuresta yleisöstä, joka on kiinnostunut runoudesta, kokee hankalana päästä käsiksi nykyaikaisiin runoluomuksiin, koska niitä julkaistaan harvoin ja ne kiertävät ainoastaan tiettyjen pienten ihmisryhmien sisällä eivät ole aina suuremman yleisön tavoitettavissa.

Huomioiden tämä nykytilanne kumppanuudessa päädyttiin siihen, että uusia ja innovatiivisia tapoja luoda ja esittää runoutta tarvitaan. Multimedian ja verkkotyökalujen hyödyntäminen tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia niiden tapojen muuttamiseksi, joilla saavutetaan uusia ja kasvavia yleisöjä sekä edistetään runoutta.

Tavoitteet ja kohderyhmät

ePublisher-hankkeessa pyritään edistämään innovatiivisia tapoja julkaista ammatti- ja harrastelijarunoilijoiden runoja, auttamaan heitä tavoittamaan uusia ja kasvavia yleisöjä sekä parantamaan runojen saatavuutta.

Hankkeen kohderyhmät ovat:

 • ammattirunoilijat
 • harrastelijarunoilijat
 • opiskelijat, jotka osallistuvat filologian, luovan kirjoittamisen ja/tai käännöstieteen opintoihin tai kursseille
 • runoilijayhteisöt
 • kulttuurin ja taiteen aloilla työskentelevät organisaatiot ja yhdistykset
 • kulttuurin ja taiteen aloilla työskentelevät paikalliset viranomaiset
 • runoudesta kiinnostunut suuri yleisö.

Tuotokset ja odotetut tulokset

Hankkeen päätuotokset tulevat olemaan:

 • Yhteistyökumppaneiden verkosto, joka perustetaan hankkeen alussa kulttuuri- ja taideinstituutioiden ja organisaatioiden, runoilija- ja kääntäjäyhteisöjen ym. kesken. Tämä verkosto antaa suuren panoksen levittämistoimintaan sekä hankkeen tuotosten ja tulosten hyödyntämiseen.
 • Analyysi olemassa olevista portaaleista, jotka tukevat runojen kirjoittamista verkossa.
 • Verkkosivusto, joka toimii monikielisenä kansainvälisenä alustana käyttäjille (ammatti- ja harrastelijarunoilijat sekä kääntäjät), jotta he voivat luoda profiileja, julkaista runojaan, kääntää niitä, osallistua kollektiiviseen runojen luomiseen ja kääntämiseen verkossa sekä kommentoida ja arvioida toisten töitä.
 • Runoalusta verkkosivuilla, joilla jokainen kumppani organisoi verkossa tapahtuvaa kollektiivista runojen luomista ja kääntämistä rekisteröityneiden osallistujien kesken tunnistamalla niitä runoilijoita ja kääntäjiä, jotka tulevat olemaan vastuussa runoalustan moderoinnista.
 • Verkossa tapahtuvat runonkirjoituspelit, jotka lisäävät suuren yleisön kiinnostusta runouteen innovatiivisten runojen luomistapojen kautta (tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen).
 • Verkossa sijaitseva runokirjasto sisältää kaikki julkaistut työt edustaen jokaista kumppanimaata.
 • Paikalliset runouden edistämistapahtumat, kuten runonlukutapahtumat julkisilla paikoilla ja matkat paikallisiin runotapahtumiin. Yksi merkittävimmistä houkuttelevista ja innovatiivista tapahtumista tulee olemaan runotekstien (jotka valitaan verkkokirjastosta) heijastaminen videotykillä rakennusten seinille.
 • Kansainvälisiä runofestivaaleja järjestetään jokaisessa osallistujamaassa.
 • Kirjanen, jossa esitellään hankkeen tuotokset ja tulokset.
 • Dokumenttielokuvat, joita jokainen kumppanimaa luo kansainvälisille runofestivaaleille.

Turun kansainväliset kulttuurimarkkinat yhdistys ry:llä on laaja kokemus erilaisten sosiaalisten ja kulttuuritapahtumien järjestämisestä, minkä vuoksi yhdistyksellä on hyvät kontaktit paikallisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin kulttuuri- ja taidealalla sekä itse artisteihin. Yhdistys tulee olemaan suoraan vastuussa levittämistoimista sekä hankkeen tuotosten ja tulosten hyödyntämisestä. Lisäksi yhdistys jakaa sekä kokemustaan kulttuuritapahtumien järjestämisestä että kielellistä asiantuntemustaan.

Hankkeen alussa kehitetään yksityiskohtainen levittämis- ja hyödyntämisstrategia. Tämä strategia sisältää ne kanavat, keinot ja resurssit, joilla tavoitetaan kohderyhmä ja suurempi yleisö hankkeen edistämiseksi sekä sen toiminnan, tuotosten ja tulosten levittämiseksi.

Levittämisen pääkeinoihin tulee sisältymään:

 • Hankkeen visuaalisen identiteetin luominen, esim. logo, jota käytetään kaikissa levittämistoimissa ja materiaaleissa.
 • Levittämiskanavien etsiminen ja uusien kumppanuuskontaktien perustaminen instituutioiden ja kulttuurin ja taiteen aloilla työskentelevien organisaatioiden kanssa.
 • Levittämiskanavia laajennetaan jatkuvasti hankkeen aikana mahdollisimman laajan kohderyhmän tavoittamiseksi.
 • Hankkeen verkkosivujen kehittäminen. Sivuja käytetään työkaluna hanketta koskevien tietojen levittämisessä, sen tuotosten ja tulosten esittämisessä sekä käyttäjäpalautteen keräämisessä ja käyttäjien kokemusten jakamisessa.
 • Tieto hanketoiminnasta, tuotoksista ja tuloksista kumppaneiden ja yhteistyökumppaneiden verkkosivuilla.
 • Verkossa tapahtuvan jakamisen jäsentäminen sähköpostien, uutiskirjeiden ym. avulla.
 • Julisteiden, mainoslehtisten, esitteiden ym., joita jaetaan kaikissa hanketapahtumissa (mukaan lukien relevantit tapahtumat tämän hankekehyksen ulkopuolella), kehittäminen.
 • Kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien järjestäminen (festivaalit, runojen luku julkisilla paikoilla, retket, työpajat, kumppanitapaamiset, runojen heijastaminen rakennusten seinille jne.). Näihin tapahtumiin sisällytetään virallisia ja epävirallisia esityksiä hankkeen tuotoksista ja tuloksista. Runojen heijastukset rakennuksiin ovat olennaisen tärkeä tekijä, koska sen kautta taataan hankkeen jatkuva ja päivittäinen levittäminen.
 • Hankkeen esittely erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tapahtumissa (konferenssit, työpajat jne).
Takaisin