O PROJEKCIE

Potrzeba stworzenia projektu ePublisher spowodowana jest aktualną sytuacją, w jakiej znajduje się poezja. Od dłuższego czasu wydawcy narzekają, że poezja nie sprzedaje się, a liczba publikacji poetyckich w krajach UE maleje. Poezja w formie papierowej nie pojawia się na listach książkowych bestsellerów. Poeci nie skupiają tyle samo uwagi społecznej co prozaicy. Nieuchronnie prowadzi to do utraty możliwości prezentacji dzieł poetyckich.

Z drugiej strony czytelnicy mają ograniczony dostęp do współczesnej twórczości poetyckiej. Ponadto dostępność dzieł poetyckich zagranicznych artystów jest silnie uzależniona od umiejętności językowych czytelnika, ponieważ wiersze rzadko są tłumaczone. Powyższe scenariusze są szczególnie istotne w kontekście poezji młodych, początkujących i amatorskich poetów. Biorąc pod uwagę obecną sytuację partnerzy projektu zgodzili się co do tego, że potrzebne są innowacyjne sposoby tworzenia i publikowania poezji. Aplikacja multimedialnych narzędzi  internetowych stwarza nowe możliwości powiększania  grup czytelników.

Projekt zakłada wprowadzenie innowacyjnych narzędzi w połączeniu z tradycyjnymi sposobami prezentacji wierszy (wydarzenia poetyckie, czytania publiczne, warsztaty, etc.) w celu wspierania dostępności poezji i większego jej oddziaływania. Zastosowanie na raz innowacyjnego i tradycyjnego sposobu promocji pobudzi do współpracy profesjonalnych i amatorskich poetów. Oczekuje się, że współpraca ta będzie również wspierać rozwój wschodzących talentów oraz stymulować międzynarodową mobilność poetów i ich twórczość.
 

Założenia, cele i grupy docelowe:

EPublisher ma przyczynić się do rozwoju publiczności poprzez promowanie innowacyjnych sposobów publikowania wierszy poetów zawodowych i amatorów, pomagając im w docieraniu do nowych i powiększaniu obecnych grup czytelników.

Szczegółowe cele projektu to:

 • Zachęcanie do rozwoju nowych form ekspresji poetyckiej oraz publikacji poezji.
 • Wspieranie innowacji (zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych) w dziedzinie kultury.
 • Zachęcanie do zwiekszenia elastyczności w wyborze metod prezentacji poezji
 • Zwiększenie zainteresowania społeczeństwa w poezji, w każdym z krajów partnerskich
 • Zaangażowanie szerokiej publiczności w tworzenie i / lub tłumaczenie poezji;
 • Rozwijanie współpracy międzykulturowej wśród poetów i wspieranie ich zdolności do współpracy na arenie międzynarodowej.
 • Promowanie międzynarodowego obiegu współczesnej poezji
 • Motywowanie amatorskich poetów do promowania swoich twórczych tekstów
 • Wspieranie rozwoju wschodzących talentów w dziedzinie poezji
 • Promowanie rzadziej używanych języków europejskich (LWUEL) i wielojęzyczności
 • Promowanie aktywnego obywatelstwa i dumy narodowej, jak i tożsamości europejskiej.

Grupy docelowe projektu to:

 • Poeci profesjonalni
 • Poeci amatorzy
 • Studenci filologii, biorący udział w twórczym pisaniu i / lub tłumaczeniu
 • Społeczności poetów
 • Organizacje i stowarzyszenia działające w dziedzinie kultury i sztuki
 • Władze lokalne działające w dziedzinie kultury i sztuki
 • Szeroka publiczność interesująca się poezją.

Produkty i oczekiwane rezultaty:

ePublisher skupia się na rozwijaniu narzędzi on-line do wspólnego tworzenia i tłumaczenia wierszy i ich publikacji, a także realizację wydarzeń promocyjnych poezje.

Głównymi rezultatami oraz produktami projektu będą:

Sieć partnerów stowarzyszonych, która zostanie stworzona na początku projektu z instytucji kultury i sztuki oraz organizacji społecznych, społeczności poetów i tłumaczy, itp, które bardzo przyczyniają się do upowszechniania wiedzy, jak i eksploatacji produktów i rezultatów projektu.
Analiza istniejących portali wspierających Pisanie wierszy on-line.
Strona internetowa, która będzie służyć jako wielojęzyczna międzynarodowa platforma dla użytkowników (profesjonalnych i amatorskich poetów i tłumaczy), aby stworzyli swoje profile, publikowali swoje wiersze, przekładali je, brali udział w zbiorowym tworzeniu poezji on-line, komentowali i oceniali pracę innych.
Platforma poezji na stronie internetowej, gdzie każdy partner będzie organizował zbiorowe tworzenie i tłumaczenie poezji on-line wśród zarejestrowanych uczestników poprzez wybranych poetów i tłumaczy, którzy będą odpowiedzialni za moderacje platformy poezji.
Gry internetowe do pisania wierszy na stronie internetowej, które pomogą zwiększyć ogólne zainteresowanie poezją poprzez innowacyjne sposoby tworzenia i publikacji wierszy (wykorzystanie ICT).
Internetowe biblioteki poezji, które  będą zawierać wszystkie opublikowane utwory reprezentujące każdy kraj partnerski. Poeci będą mieli możliwość publikowania napisanych wierszy, a także audio i wideo wierszy.
Lokalne wydarzenia promocyjne, takie jak odczyty poezji i wydarzenia poetyckie w miejscach publicznych, wycieczki do lokalnych miejsc poezji. Jednym z istotnie atrakcyjnych i innowacyjnych wydarzeń będą projekcje wideo tekstów poetyckich (wybranych z biblioteki internetowej) na ścianach budynków miast.
Międzynarodowe festiwale poetyckie będą organizowane w każdym z krajów partnerskich. Przedstawiciele krajów partnerskich (w tym poeci) zostaną zaproszeni do udziału w festiwalach.
Broszura, która zaprezentuje produkty i rezultaty projektu.
Filmy dokumentalne stworzone przez każdego z partnerów podczas międzynarodowych festiwali poezji.

Głównym rezultatem projektu będzie stworzenie możliwość  spotkania i współpracy  profesjonalnych i amatorskich poetów w ramach sieci poetyckich. Międzynarodowi poeci będą współpracować i wymieniać doświadczenia. Tak więc zostanie wzmocniony sektor kultury i twórczości. Projekt będzie również wspierać wschodzące talenty i motywować początkujących poetów poprzez publikowanie ich twórczych tekstów. Poza tym, każdy, kto jest zainteresowany w tworzeniu dzieł poezji i / lub ich tłumaczeniu zostanie zaproszony do przyłączenia się do sieci. Otworzy to możliwość stymulowania kreatywności i rozwijania twórczych umiejętności pisania dla ogółu społeczeństwa. Oczekuje się, że zaangażowani poeci będą kontynuować współpracę, również po zakończeniu projektu.

Innowacyjny charakter:
Projekt ePublisher przywiązuje szczególną wagę do języka poetyckiego, odzyskiwania przeszłości i tradycji, dążąc w kierunku osiągnięcia nowych wyrazistych sposobów promocji.

Kilka aspektów stanowiących innowacyjny charakter projektu:
Znalezienie nowych sposobów, udostępniania poezji dla szerszej publiczności
Eksperymentowanie nowych sposobów tworzenia poezji
Zaangażowanie społeczeństwa w tworzenie poezji

Europejska wartość dodana projektu:
Ze względu na bardzo niskie zainteresowanie społeczeństwa poezją, a przede wszystkim dlatego, że wiersze są napisane w językach narodowych, obywatele różnych krajów UE mają bardzo mało wiedzą o poezji innych krajów. Geografia projektu ePublisher ma bardzo szeroki zakres - od północnych do południowych krajów Europy, o bardzo różnym tle kulturowym i historii. Projekt nie tylko pomoże, dostrzec różnice i podobieństwa między różnymi kulturami UE i poetyckich tradycji, ale także poznaniu współczesnej poezji europejskiej, zapewniając łatwy dostęp do przetłumaczonych wierszy.

 

 

 

Wróć